Regulamin

REGULAMIN BIEGU

„STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM”
Strzegom, 18 czerwca 2016 r.

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.


I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

Promocja Miasta i Gminy Strzegom w Polsce.

 

II. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „AKS” Strzegom oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Miasta i Gminy Strzegom oraz Województwa Dolnośląskiego

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg główny i dodatkowy odbędą się 18.06.2016 r. o godz. 12:00 po ulicach Strzegomia (pętla około 6 km).

Start i meta zlokalizowane będą w Rynku Strzegomia.

Biuro zawodów znajdować się będzie w CAS „Karmel” ul. Kościuszki (100 m od miejsca start – meta)

Biegi dziecięce i młodzieżowe rozgrywane będą przed startem Biegu głównego na boisku sportowym Zespołu Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 – okolice Rynku (Biuro zawodów czynne od godz. 9:00 do 10:15, START pierwszego biegu 10:30, wymagana bezwzględna obecność rodzica lub dorosłego opiekuna).

Wprowadza się następujące limity uczestników:

- 350 uczestników biegu głównego i dodatkowego czyli łącznie na dystansach 6 i 12 km; 

- 150 uczestników biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży. 

W razie osiągnięcia powyższych limitów do dnia 12 czerwca - w dniu biegu NIE BĘDĄ prowadzone zapisy do biegów.

 

IV. TRASA I DYSTANSE

Bieg główny:

12 km dla kobiet i mężczyzn (2 pętle po 6 km).

Trasa nie posiada atestu.

Trasa Biegu głównego: RYNEK – KRÓTKA – PARKOWA – droga gruntowa wzdłuż torów kolejowych – GÓRNICZA – NIEPODLEGŁOŚCI – KOŚCIUSZKI – RYNEK. Nawierzchnia asfaltowa (75 %), kostka brukowa (15 %), droga gruntowa (10 %). Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów. Punkt odświeżania i odżywiania (woda mineralna) znajdować się będzie w Rynku (6 km i meta). Trasa przebiega ulicami miasta i jest urozmaicona. Co prawda nie są to góry ale zupełnie płasko nie jest!

Bieg dodatkowy:

6 km dla kobiet i mężczyzn (1 pętla 6 km).

Trasa jak dla Biegu głównego pokonywana 1 raz.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Biegu głównego i dodatkowego może zostać każda osoba, która do dnia 18.06.2016 r. ukończy 18 lat. W Biegu głównym i dodatkowym mogą wziąć udział osoby w wieku 16 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). Uczestnicy Biegu głównego w wieku 16 – 17 lat sklasyfikowani zostaną w kategorii K i M 18

2. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu głównym i dodatkowym muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu zawodów w godz. 8.30 – 11.30 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W Biegu głównym i dodatkowym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Certyfikat uczestnictwa w zawodach (wraz z wynikiem, czasem oraz zdjęciem na finiszu) do pobrania ze strony www.super-sport.com.pl po zawodach. Po Biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu CHIPA w strefie mety oznakowanym osobom funkcyjnym.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie
i ukończenie Biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.

6. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

10. Limit czasu Biegu głównego i dodatkowego wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 14:30 w Rynku.

11. Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych możliwy jest tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (odpowiedni formularz oświadczenia do pobrania w biurze zawodów)

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zgłoszenia do Biegu głównego i dodatkowego oraz wpłata opłaty wpisowej przelewem
na konto przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie
www.super-sport.com.pl

W terminie do 15 maja 2016 r. – 40 zł

W terminie od 16 maja do 12 czerwca 2016 r. – 60 zł

Dla mieszkańców miasta i gminy Strzegom opłata wpisowa jest stała do 12 czerwca i wynosi 40 zł.

Zgłoszenia po 12 czerwca i opłata wpisowa 80 zł DLA WSZYSTKICH wyłącznie w biurze zawodów.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują: okolicznościową termoaktywną odzież biegową, numer startowy, elektroniczny pomiar czasu w wynikiem SMS, napój, posiłek po biegu oraz pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu.

 

Ponadto w terminie do 12 czerwca możliwość zgłoszenia i opłaty wpisowej w wysokości 30 zł (pakiet bez okolicznościowej termoaktywnej odzieży biegowej).

 

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest płatny i wynosi 2 zł.

Opłata wpisowa będzie przyjmowana w dniu biegu podczas weryfikacji w biurze zawodów.

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl

 

VII. KLASYFIKACJE

W Biegu głównym będą prowadzone klasyfikacje
- indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 18 (1998 – 1987),

K i M 30 (1986 – 1977),
K i M 40 (1976 – 1967),

K i M 50 (1966 – 1957),

K i M 60 + (1956 i starsi),

Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje:

- indywidualnie generalna K i M mieszkańców gminy Strzegom;

- małżeństw (łączny czas żony i męża w Biegu głównym 12 km) – należy zadeklarować pozostawanie w związku małżeńskim, nie trzeba tego udowadniać żadnymi dokumentami; w przypadku poświadczenia nieprawdy oboje zawodnicy zostają zdyskwalifikowany z wszelkich klasyfikacji biegu (decyzją Organizatorów - Dyrektora Biegu i Szefa Biura Zawodów).

 

W RAMACH BIEGU GŁÓWNEGO STRZEGOMSKA DWUNASTKA ODBĘDĄ SIĘ

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.

W ramach Mistrzostw prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.
W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby związane z branżą kamieniarską (pracownicy, udziałowcy i właściciele: zakładów kamieniarskich, kamieniołomów, hurtowni kamienia, zaopatrzenia kamieniarstwa, wydawnictw branżowych kamieniarskich oraz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz branży, studenci i kadra uczelni i szkół kształcących w zawodzie górnictwo odkrywkowe lub kamieniarstwo).

Osoby startujące zgłaszające się w tej kategorii zobowiązane są złożyć w trakcie weryfikacji w biurze zawodów oświadczenie o zatrudnieniu/byciu studentem/uczniem zawierające następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa/fundacji, stowarzyszenia/uczelni/szkoły, adres, stanowisko, staż.

W Biegu dodatkowym będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna: generalna kobiet i mężczyzn. NIE będą prowadzone klasyfikacje: kategorie wiekowe, mieszkańców gminy Strzegom, małżeństw oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Branży Kamieniarskiej.

 

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:

Przedszkolaki (2009 i młodsze) – dystans: 250 m;

Szkoła podstawowa:

- klasy I – III (2008 – 2006) – dystans: 500 m,

- klasy IV – VI (2005 – 2003) – dystans 750 m;

Gimnazja (2002 – 2000) – dystans 1000 m.

 

VIII. NAGRODY

W biegu głównym zawodnicy otrzymują nagrody:

·       za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,

·       za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe,

·       za miejsca 1 – 3 w kategorii małżeństw otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe.

 

Nagroda specjalna dla najstarszych uczestników w kategorii generalnej K i M.

W biegu dodatkowym zawodnicy otrzymują nagrody:

·       za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary (statuetki).

 

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Branży Kamieniarskiej:

      za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe.

 

W biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują:

·       każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal, słodki poczęstunek oraz napój,

·       nagrody za miejsca 1 – 3 puchary (statuetki) oraz nagrody rzeczowe (uzależnione od pozyskania fundatora nagród).

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania Biegów.

3. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni
i toalet.

4. W dniu Biegu, w godz. 10:00 – 15:00 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

5. Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

6. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

7. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem biegu.

8. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

 

Strzegom, 30.03.2016 r. (aktualizowano 19.05.2016 r.)

 

 

Dyrektor Biegu                                              Szef Biura Zawodów

Grzegorz Sulima                                           Edward Fedyczkowski

Tel. 605225959                                              Tel. 605416240